Георги Богданов

Георги Богданов

Георги Богданов има магистърска степен по Европейска социална политика и социална работа от Нов български университет, с дипломна работа върху добрите управленски практики. Доктор на науките към Историческия факултет на Софийски университет „Св. Кл. Охридски“. Има опит в управлението на проекти и изследванията в социалната сфера. Освен това е работил по редица проекти свързани с деинституционализацията, развитието на социални услуги и антидискриминационни политики за деца и уязвими групи. Георги Богданов има значителен опит в работата с обществени групи, НПО, ромската общност в България, както и с изолирани общности посредством подхода за развитие на общностите.

Той е работил за Charity Know How – Великобритания, UNICEF, Световната банка, DG Employment Social Affairs and Equal Opportunities, както и множество други международни и национални организации. Като национален експерт той е член на две мрежи на ЕС, финансирани от Европейската комисия. Една от мрежите е свързана с антидискриминацията, другата е мрежа от експерти по социалното включване. От 2011 г. е член на управителния съвет на европейската мрежа за правата и благосъстоянието на детето – Юрочайлд (EUROCHILD). От април 2017 г. е президент на регионалната коалиция за закрила на детето Child Pact.

Доц. д-р Велина Тодорова

Доц. д-р Велина Тодорова

Доц. д-р Велина Тодорова е първият български представител в Комитета за правата на детето на ООН. Велина Тодорова е доцент по „Гражданско и семейно право“ в Юридическия факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Има повече от 20 години експертен опит в сферата на правата на детето – детски труд, домашно насилие, права на деца с увреждания, младежко правосъдие и др.

Снимка: www.detebg.org

Елка Налбантова

Елка Налбантова

Елка Налбантова е магистър психолот от ПУ „П. Хилендарски“ и ЮЗУ „Н.Рилски“, има интензивен квалификационен курс по социална работа по проект на Европейски детски тръст, обучение за обучител по туининг проект за реформа в грижите за деца в България, квалифицира се като семен консултант към Института по фамилна терапия, преминала квалификационни курсове, свързани с приложение правата на детето, управление на проекти, организации и финансово управление.

Работила е като началник ОЗД, ръководител екип, технически консултант и програмен директор в Европейски детски тръст и „ВсякоДете“ – България, директор „Развитие“ и директор във фондация „За Нашите Деца“, директор на фондация „За развитие на социалните услуги“, съветник по въпросите на децата към министъра на труда и социална политика, съучредител и член на първият управителен съвет на мрежови организации – НМД и НАПГ.

Притежава над 30 годишен опит в консултиране и социална работа, изграждане на екипи за работа с деца и семейства, включително мултидисциплинарни, в управлението на комплекси, центрове и организации за социални и интегрирани услуги, пилотирането на нови практики в сферата на правата на децата и застъпнически дейности за тях, инициативи между доставчици на услуги и университети, обучител и супервайзор в социална работа.

Участва в изследвания за промяна на политиките за децата и семействата:

  • Comparing cost and benefits of different type of child care, European Commission (DG Regional Policy), 2011
  • EU Study: Preventing Child Abandonment, University of Nottingham, United Kingdom, 2012.
  • Съавтор на Наръчник по приемна грижа, Уницеф и ДАЗД, 2006 г.,
  • Съавтор на Ръководство за мониторинг на социалните услуги в Столична община, 2009 г.,
  • Съавтор на Базово обучение за екипи и специалисти в приемната грижа, Уницеф, 2016 г.,
  • Съавтор на Концепция за професионализация и специализация на приемната грижа в България, УНИЦЕФ, 2017 г.
д-р Събина Събева

д-р Събина Събева

Д-р Събина Събева е изпълнителен директор на Международната социална служба. През 1982 г. завършва Висшия медицински институт – Медицинска академия, София, през 1996 г. придобива специалност по обща хигиена. През юни 1993 г. стажува в Световна здравна организация-Женева, Направление “Психично здраве”, а през април 1994 г. специализира в Департамента по социални и здравни въпроси (DASS) в Монпелие, Франция по проблеми, свързани с грижата за деца и семейства в риск.  През 1999 г. придобива образователна и научна степен “Доктор” по проблеми, свързани с правото на учениците със специални образователни  потребности за обучение в масовото училище. През 2002 г. получава «Магистър по обществено здраве» в Института по Социална и превантивна медицина към Медицинския факултет – Женева, Швейцария.

От септември 2004 г. досега е  Изпълнителен директор на фондация „Международна социална служба- България.  В периода 2002-2004 работи в Държавната агенция за закрила на детето, първо като директор на Дирекция “Държавна политика за закрила на детето”, а за кратко и като директор на Дирекция „Програми и международно сътрудничество“.  В периода1989- 2002 г. е асистент- старши и главен в Катедрата по хигиена, екология и професионални болести, Медицински факултет, София. Преподавала е в НБУ.

Д-р Събева им богат практически опит в разработването, предоставянето и управлението на социални услуги за деца и семейства-консултативни и резидентни.  Участва активно в разработването на методиките за предоставяне на социалните услуги – Център за обществена подкрепа, Звено „Майка и бебе“ и приемна грижа.

Вера Колешева

Вера Колешева

Вера има щастието преди близо 20 години да започне работа, която приема за житейска и професионална мисия – защита правата на децата и техните семейства. По професия е педагог с много допълнителни специализации и квалификации в социалната сфера. Опитът в работата с деца и семейства в криза е богат и различен. Работила е с биологични, приемни, осиновителни семейства като заедно са вървели през всеки един етап от процесите на работа. През последните години от професионалната ѝ история е ангажирана със супервизия и консултиране на професионалисти, екипи от социални работници и родители, в подкрепа на работата им и грижата за децата. Далеч е от мисълта, че има готови рецепти за различните ситуации, в които попадаме като родители. Затова веруюто ѝ в професионален и личен план е, че ЗАЕДНО можем да дискутираме и търсим приемливи решения на наболели проблеми и затруднения.

Гинка Илиева

Гинка Илиева

Гинка Илиева е приемен родител. Член е на Управителния съвет на Националната асоциация за приемна грижа. В момента се обучава в специалността „Социални дейности“ в Шуменския университет. Член на Комисията по приемна грижа към РДСП – Шумен.