Д-р Събина Събева е изпълнителен директор на Международната социална служба. През 1982 г. завършва Висшия медицински институт – Медицинска академия, София, през 1996 г. придобива специалност по обща хигиена. През юни 1993 г. стажува в Световна здравна организация-Женева, Направление “Психично здраве”, а през април 1994 г. специализира в Департамента по социални и здравни въпроси (DASS) в Монпелие, Франция по проблеми, свързани с грижата за деца и семейства в риск.  През 1999 г. придобива образователна и научна степен “Доктор” по проблеми, свързани с правото на учениците със специални образователни  потребности за обучение в масовото училище. През 2002 г. получава «Магистър по обществено здраве» в Института по Социална и превантивна медицина към Медицинския факултет – Женева, Швейцария.

От септември 2004 г. досега е  Изпълнителен директор на фондация „Международна социална служба- България.  В периода 2002-2004 работи в Държавната агенция за закрила на детето, първо като директор на Дирекция “Държавна политика за закрила на детето”, а за кратко и като директор на Дирекция „Програми и международно сътрудничество“.  В периода1989- 2002 г. е асистент- старши и главен в Катедрата по хигиена, екология и професионални болести, Медицински факултет, София. Преподавала е в НБУ.

Д-р Събева им богат практически опит в разработването, предоставянето и управлението на социални услуги за деца и семейства-консултативни и резидентни.  Участва активно в разработването на методиките за предоставяне на социалните услуги – Център за обществена подкрепа, Звено „Майка и бебе“ и приемна грижа.