Георги Богданов има магистърска степен по Европейска социална политика и социална работа от Нов български университет, с дипломна работа върху добрите управленски практики. Доктор на науките към Историческия факултет на Софийски университет „Св. Кл. Охридски“. Има опит в управлението на проекти и изследванията в социалната сфера. Освен това е работил по редица проекти свързани с деинституционализацията, развитието на социални услуги и антидискриминационни политики за деца и уязвими групи. Георги Богданов има значителен опит в работата с обществени групи, НПО, ромската общност в България, както и с изолирани общности посредством подхода за развитие на общностите.

Той е работил за Charity Know How – Великобритания, UNICEF, Световната банка, DG Employment Social Affairs and Equal Opportunities, както и множество други международни и национални организации. Като национален експерт той е член на две мрежи на ЕС, финансирани от Европейската комисия. Една от мрежите е свързана с антидискриминацията, другата е мрежа от експерти по социалното включване. От 2011 г. е член на управителния съвет на европейската мрежа за правата и благосъстоянието на детето – Юрочайлд (EUROCHILD). От април 2017 г. е президент на регионалната коалиция за закрила на детето Child Pact.